Pellolta pellolle

Tarjoamme puhdasta energiaa ja mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen Lounais-Suomen alueella toimiville maatalousyrityksille.  Biojalostamomme käyttämiä raaka-aineita ovat peltobiomassojen lisäksi muut elintarvikesektorin alkutuotannosta sekä jatkojalostuksesta syntyvät jakeet.

Sivuvirrat ovat suuri kustannus maanviljelijöille.  Erityisesti siipikarjan kasvattajille paikallinen biojalostamo on elinkeinon jatkuvuuden turvaamisen kannalta elintärkeä, sillä ympäristölain velvoitteet ovat tiukkoja.  Biojalostamomme mahdollistaa biohajoavien jakeiden jalostamisen ja hyödyntämisen ravinnekierrolla.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Tehokkaassa kiertotalousyhteiskunnassa materiaalit kiertävät ja uusiutumattomat luonnonvarat korvataan uusiutuvilla. Ravinnekierto on tärkeä osa kiertotaloutta.